Back to Top

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ My Coffee Island App (Oct. 2021)

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΥ ΟΝLINE KAI ΜΠΕΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ
ΕΠΙΣΗΜΟI ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ My Coffee Island App (Oct. 2021)

 

H εταιρεία με την επωνυμία «Pourover Cyprus Ltd» (στο εξής «Διοργανώτρια» ή «Διαχειριστής») που εδρεύει στην Λευκωσία (Λεωφ. Στροβόλου 254, 2048 Στρόβολος, Λευκωσία), δίνει την ευκαιρία σε 2 τυχερούς να κερδίσουν 2 μεγάλα δώρα μέσα από τον διαγωνισμό “My Coffee Island App (Oct. 2021)”. Με τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια, κάθε συμμετέχων συμφωνεί να συμμορφώνεται με αυτούς τους Επίσημους Κανόνες, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτήσεων για το δικαίωμα συμμετοχής, και κατανοεί ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης, όπως καθορίζονται από τον Διαχειριστή και τους αντιπροσώπους του, είναι τελικά από κάθε άποψη.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΣΧΥΟΣ

H περίοδος ισχύος του διαγωνισμού ορίζεται από τις 00:01 της 10ης Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι τις 23:59 της 15ης Οκτωβρίου 2021. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να επεκτείνει ή να συντομεύσει την περίοδο κατά την απόλυτη  διακριτική του ευχέρεια.

 

ΔIKΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στην προωθητική ενέργεια μπορούν να μετέχουν οι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε ανήλικο πρόσωπο (κάτω των 18 ετών) επιθυμεί να λάβει μέρος στο Διαγωνισμό, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί  η γραπτή συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του ανήλικου. Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των εταιρειών, οι συγγενείς τους (α΄ και β΄ βαθμού) και οι σύζυγοί τους , καθώς και οι Δικαιοδόχοι της Διοργανώτριας. Ο Διαχειριστής έχει το δικαίωμα να επαληθεύει τη δυνατότητα συμμετοχής κάθε συμμετέχοντα.

 

ΔΩΡΑ

Ως δώρα έχουν οριστεί τα ακόλουθα:

Ένα (1) SONY PlayStation 5 Disc. Έκδοση, αξίας €499.00

Ένα (1) SAMSUNG Galaxy Z Flip 3 5G 256 GB Smartphone, αξίας € 1149.00

Τα δώρα δεν είναι μεταβιβάσιμα. Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση , η ανταλλαγή ή η εξαργύρωση τους. H Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει τηλεφωνικώς μέχρι και τις 18:00μ.μ της 20ης Οκτωβρίου προκειμένου να διευθετήσει την αποστολή/ παράδοση του δώρου νοουμένου ότι ο νικητής δηλώσει ότι το αποδέχεται να παράσχει τα στοιχεία επικοινωνίας του (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη, Τηλέφωνο επικοινωνίας) για την αποστολή του δώρου. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας ή αρνηθεί να παραλάβει το δώρο ή αρνηθεί να παράσχει τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες, τότε αυτοδικαίως και αυτομάτως θα απωλέσει οριστικά το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου.

 

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κάθε συμμετέχων μπαίνει αυτόματα στην κλήρωση με κάθε παραγγελία που τοποθετεί μέσα από το My Coffee Island App. Κάθε παραγγελία ισοδυναμεί και με μια συμμετοχή. Μια ανάρτηση-δημοσίευση (post) θα βρίσκεται στα Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης του διοργανωτή με όλες τις σχετικές οδηγίες του διαγωνισμού.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΝΙΚΗΤΗ

Τα ονόματα των συμμετεχόντων θα συγκεντρωθούν σε μια βάση δεδομένων την Τετάρτη 20/10/2021. Οι 2 νικητές θα επιλεχθούν με κλήρωση, μέσω ενός αυτοματοποιημένου προγράμματος με τυχαίο τρόπο. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν μέσω Instagram story στον λογαριασμό Instagram του Διαχειριστή την ίδια ως άνω ημέρα στις 18:00.

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Ο Διαχειριστής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά ή άλλα λάθη στην προσφορά ή στη διεξαγωγή της κλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, σφαλμάτων σε οποιαδήποτε εκτύπωση ή δημοσίευση  σε αυτούς τους Επίσημους Κανόνες, την επιλογή και την ανακοίνωση οποιουδήποτε νικητή ή τη διανομή οποιουδήποτε δώρου. Με τη συμμετοχή στην κλήρωση, κάθε συμμετέχων αποδέχεται ότι ο Διαχειριστής  και οι συνδεδεμένες μ΄αυτόν εταιρείες ουδεμία ευθύνη φέρουν για όποια  ζημία προκύψει εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, από τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό και την αποδοχή, τη χρήση ή την κακή χρήση του δώρου . Ο Διαχειριστής δεν εγγυάται , ρητώς ή σιωπηρώς, όσον αφορά την κατάσταση, την καταλληλότητα ή την εμπορευσιμότητα του δώρου . Ο Διαχειριστής αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημία σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μέσο που προκύπτει από την πρόσβαση ή την λήψη πληροφοριών ή υλικών που συνδέονται με την κλήρωση. Η συμμετοχή στην παρούσα ενέργεια , σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής στο σύνολό τους. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν από τη Διοργανώτρια δύνανται να επηρεαστούν ή να διακοπούν προσωρινά λόγω προβλημάτων του δικτύου. Γενικότερα, η συμμετοχή στην κλήρωση μπορεί να τύχει μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες τόσο του εν λόγω διαδικτυακού τόπου κοινωνικής δικτύωσης όσο και της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη της Διοργανώτριας η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για όλους τους ανωτέρω λόγους.

 

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα στοιχεία των συμμετεχόντων συλλέγονται με μόνο σκοπό τη διενέργεια της κλήρωσης. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνιστά συναίνεση των συμμετεχόντων στη διατήρηση των στοιχείων αυτών για τη διενέργεια της κλήρωσης. Διοργανωτής δύναται περαιτέρω να ζητά από τους νικητές τα ως άνω προσωπικά τους στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, ΤΚ, Πόλη, Τηλέφωνο επικοινωνίας ) και τη ρητή συγκατάθεσή τους για την τήρηση των ανωτέρω στοιχείων τους αποκλειστικά για σκοπούς ενημέρωσης και επικοινωνίας τους σχετικά με την παραλαβή του δώρου. Πρόσβαση στα στοιχεία αυτά θα έχουν οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια  που έχουν σχέση με την κλήρωση ή εκτελούν την επεξεργασία για την οποία οι νικητές παρέχουν την συναίνεση τους , καθώς και τρίτοι που η Διοργανώτρια χρησιμοποιεί ως εκτελούντες επεξεργασίας για να της παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγει τα ως άνω προσωπικά  δεδομένα ( π.χ μεταφορική εταιρεία για την παράδοση του δώρου). Τα στοιχεία του νικητή θα διατηρούνται για την ολοκλήρωση της παράδοσης του δώρου και  μετά από αυτήν για την εξασφάλιση εννόμων συμφερόντων της Διοργανώτριας  ή και νόμιμων υποχρεώσεων της και μέχρι την παραγραφή τυχόν απαιτήσεων της Διοργανώτριας και των νικητών  ή σε άλλες περιπτώσεις που η Διοργανώτρια δικαιούται ή επιβάλλεται από τον νόμο.  Τα στοιχεία του νικητή δεν μεταφέρονται εκτός της ΕΕ για επεξεργασία .Σε κάθε περίπτωση ο νικητής μπορεί να επικοινωνήσει με τη Διοργανώτρια  στην ανωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και με όποιο άλλο πρόσφορο μέσο , για να λάβει οποιαδήποτε ενημέρωση θέλουν σχετικά με τα προσωπικά τους δεδομένα, να ζητά την τροποποίηση αυτών, τον περιορισμό, αύξηση ή διακοπή της χρήσης τους, την εν όλω ή εν μέρει διαγραφή τους υπό τις νόμιμες προϋποθέσεις. Για οποιοδήποτε θέμα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ο κάθε συμμετέχων θεωρεί ως μη νόμιμη μπορεί να απευθύνετε στο Γραφείο Επιτρόπου  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. (Διεύθυνση Γραφείου: Ιάσονος 1, 1082 Λευκωσία Ταχυδρομική διεύθυνση Τ.Θ. 23378, 1682 Λευκωσία , Τηλέφωνο: +357 22818456 Φαξ: +357 22304565 Email: commissionerdataprotection.gov.cy )

 

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Ο διαγωνισμός και οι επίσημοι κανόνες του διέπονται από την Κυπριακή νομοθεσία και οι τυχόν διαφορές υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου.

SCA BSCA Direct Trade Allegra Q Grader
Coffee Island © 2019